DPE: Publications

Briefing Papers - Slovak

Ochrana digitálnych dát a otvorené archívy

Valdo Pasqui

Translation: Andrea Fojtů, Charles University Computer Center, Prague

Otvorené digitálne archívy podporujú šírenie výstupov vedeckej a bádateľskej činnosti. Bádatelia a učitelia ich prostredníctvom voľne poskytujú digitálne dokumenty ako dôkazy svojej činnosti, a zdieľajú tak výsledky výskumu s ostatnými. Voľnú dostupnosť digitálnych dát podporujú predovšetkým univerzity, výskumné centrá, v obmedzenej miere aj niektoré knižnice, múzea, archívy a podobné kultúrne inštitúcie. Podstatná časť bádateľskej a akademickej tvorby pamäťových inštitúcií vzniká dnes len digitálne a bude uložená v otvorených archívoch. Otvorené archívy digitálnych dát budú mať stále väčší význam pre odovzdávanie kultúrneho a vedeckého dedičstva ďalším generáciám. Bádateľské a akademické komunity by mali venovať pozornosť dlhodobej ochrane digitálnych dát vo svojich digitálnych repozitároch tak, aby tieto objekty zostali zachované a mohli byť ďalej využívané a citované.

Open the Report [PDF, 356 KB], Published 12th January 2009

Dlhodobá ochrana digitálneho audiovizuálneho obsahu

Richard Wright, Research and Innovation, BBC

Translation: Andrea Fojtů, Charles University Computer Center, Prague

Audiovizuálne (AV) záznamy 20. storočia sú ohrozené a ich digitalizácia je riešením, ktoré so sebou prináša nový problém: ako dlhodobo chrániť digitálne AV dokumenty. Súčasné technológie totiž neponúkajú adekvátne riešenie ochrany súborov s AV obsahom. Je síce možné sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe v oblasti dlhodobej ochrany digitálnych dát, ale je potrebné si uvedomiť tri veci: 1, AV zbierky by mali využívať súčasné technológie pre digitálne knižnice a ochranu digitálnych dokumentov; 2, technológie podporujúce multimédiá je potrebné ďalej vylepšovať; 3, technológie skladovania dát a informačných technológií vo všeobecnosti by mali časom lepšie vyhovovať nárokom AV súborov.

Open the Report [PDF, 356 KB], Published 12th January 2009